Season 1 38 Episodes

Season 2 30 Episodes

Season 3 30 Episodes

Season 4 13 Episodes